Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

PROTEQ
search

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door PROTEQ NV aangeboden websites en de daartoe behorende dienstverleningen. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen aangevuld, aangepast of vervangen worden zonder voorafgaande en/of schriftelijke kennisgave. Met het inloggen, of – indien inloggen niet van toepassing is – met het begin van het gebruik, wordt u verondersteld de geldigheid van elke versie van deze gebruiksvoorwaarden aanvaard te hebben.

1. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Copyright © PROTEQ NV. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website, waaronder webpagina’s, programma’s, afbeeldingen, beeldopnames, scripts en teksten wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze lijst is niet beperkt. Uw gebruik van de Website verleent geen rechten met betrekking tot auteursrechten, modelrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten (of de intellectuele eigendomsrechten van derden) die aan PROTEQ NV toebehoren.

De inhoud van de websites PROTEQ NV mag niet gebruikt worden voor commerciële, zakelijke en/of openbare doeleinden en mag in het bijzonder niet gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PROTEQ NV. Alle kopieën dienen een verwijzing naar het auteursrecht van PROTEQ NV te bevatten. Verwijzingen naar beschermde rechten mogen niet verwijderd worden.

2. Licentie
Zonder schriftelijke goedkeuring van PROTEQ NV of de desbetreffende licentiegever wordt noch uitdrukkelijk noch impliciet noch op enige andere wijze een licentie of een ander recht voor het gebruik van de op de websites van PROTEQ NV vermelde inhoud verleend. Elk oneigenlijk gebruik van de inhoud is ten strengste verboden en zal door PROTEQ NV zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd worden.

3. Correspondentie 
Alle opmerkingen, voorstellen, ideeën of andere verklaringen die u PROTEQ NV toestuurt of op een andere manier toegankelijk maakt (correspondentie) zullen beschouwd worden als niet-vertrouwelijk. PROTEQ NV is niet verplicht om deze correspondentie als vertrouwelijk te behandelen. PROTEQ NV heeft het recht om de correspondentie naar eigen goeddunken zonder betaling te gebruiken en tot nut te maken.

4. Aansprakelijkheid van de correspondentie
U bent er zelf aansprakelijk voor dat uw correspondentie geen rechten van derden schendt, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, beroepsgeheimen, de privésfeer of andere persoonlijke rechten of intellectuele eigendomsrechten, en ontheft PROTEQ NV wat dat betreft van alle aanspraken van derden, met inbegrip van de desbetreffende kosten van de rechtsverdediging.

5. Gebruiksetiquette
Als gebruiker van de websites van PROTEQ NV is het u verboden om bij het gebruik van de websites van PROTEQ NV (a) personen, in het bijzonder minderjarigen, schade te berokkenen of hun persoonlijke rechten te schenden, (b) door uw gebruikersgedrag de goede zeden te verstoren, (c) leugenachtige, lasterlijke, obscene, beledigende, pornografische, geweldverheerlijkende of de privésfeer schendende inhoud te verzenden of op een andere manier toegankelijk te maken, en (d) professionele beschermende en auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden en via deze websites goederen of dienstverleningen aan te prijzen of geldelijke middelen proberen te verkrijgen.

Gebruiksactiviteiten die tot doel hebben de websites van PROTEQ NV gebruiksongeschikt te maken of op zijn minst het gebruik ervan te bemoeilijken, zijn verboden en kunnen zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd worden.

De gebruikers mogen de websites van PROTEQ NV evenmin gebruiken voor illegale doeleinden. In het bijzonder is het verboden om derden zonder dier medeweten en uitdrukkelijke toestemming voor een nieuwsbrief of dergelijke aan te melden of derden zonder dier medeweten en uitdrukkelijke toestemming op de websites van PROTEQ NV aan te melden.

PROTEQ NV heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de websites van PROTEQ NV te blokkeren, in het bijzonder als de gebruiker zijn verplichtingen uit deze voorwaarden niet nakomt.

6. Registratie, wachtwoord 
Bepaalde pagina’s van de websites van PROTEQ NV kunnen door een wachtwoord beveiligd zijn. Op een registratie door PROTEQ NV hebt u geen recht. PROTEQ NV heeft te allen tijde en zonder vermelding van redenen het recht om het toegangsrecht te herroepen en de toegangsgegevens te blokkeren, in het bijzonder als (a) de gebruiker bij de registratie valse gegevens heeft opgegeven, (b) het toe te passen recht bij het gebruik van de websites van PROTEQ NV overtreden werd of (c) de gebruiker de websites van PROTEQ NV gedurende een langere periode gewoon niet gebruikt heeft.

De gebruiker is verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en PROTEQ NV mogelijke latere wijzigingen mee te delen.

Onmiddellijk na de registratie krijgt de gebruiker automatisch een e-mailbericht, waarin de oprichting van zijn account bevestigd wordt. De gebruiker dient de toegangscode en het wachtwoord te allen tijde geheim te houden, mag dit niet aan derden meedelen en is verplicht om zijn toegangscode en wachtwoord tegen onbevoegd gebruik door derden te beveiligen. Voor elk misbruik van de toegangscode en het wachtwoord is de klant zelf verantwoordelijk.

7. Aansprakelijkheid
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al zijn activiteiten op en in verband met de websites van PROTEQ NV.

PROTEQ NV stelt alles in het werk om alle websites van PROTEQ NV zorgvuldig te ontwerpen en te onderhouden. Desondanks kan geen garantie verleend worden voor de correctheid en precisie van de op de websites vermelde informatie en voor de continue beschikbaarheid van de websites van PROTEQ NV, of voor verloren, beschadigde of gewiste downloads.

Elke aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het gebruik van de websites van PROTEQ NV en het downloaden van de door PROTEQ NV aangeboden bestanden ontstaat, is uitgesloten.

8. Links en inhoud van derde sites
Indien de websites van PROTEQ NV verwijzingen bevatten naar internetsites die door derden uitgebaat worden, is PROTEQ NV niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites en onderschrijft PROTEQ NV die internetsites en hun inhoud niet. PROTEQ NV is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de aldaar geplaatste inhoud. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Het is niet toegestaan om inhoud op de websites van PROTEQ NV te plaatsen, tenzij PROTEQ NV daar uitdrukkelijk om vraagt of de daartoe benodigde toepassingen uitdrukkelijk ter beschikking stelt. De door gebruikers van de websites van PROTEQ NV of derden geplaatste inhoud wordt principieel niet onderworpen aan een controle door PROTEQ NV, en wordt evenmin beïnvloed door PROTEQ NV. De verantwoordelijkheid voor die inhoud ligt dan ook niet bij PROTEQ NV, maar bij de gebruikers of derden.

9. Wijzigingen / verbeteringen
PROTEQ NV behoudt zicht te allen tijde het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud en structuur van de websites van PROTEQ NV te wijzigen. Daartoe behoort ook het betaalbaar maken van bepaalde aanbiedingen en diensten of het geheel afschaffen ervan.