Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

PROTEQ
search

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

PROTEQ NV
Pathoekeweg 15
8000 Brugge, België
BE0477 695 306
proteq@proteq.be
+32 50 799 265

De bescherming van uw persoonsgegevens is heel belangrijk voor PROTEQ. Wij zullen daarom uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring (hierna “de Privacyverklaring”) en de toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring moet samen met het cookiebeleid van PROTEQ gelezen worden:  https://www.proteq.be/nl-be/Siteinfo/Cookies/

Veranderingen in dit privacybeleid vindt u op onze website. 

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing? 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door PROTEQ en is van kracht met ingang van 30 mei 2018.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, webshop en andere producten en diensten van PROTEQ, gaat u ermee akkoord dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de door PROTEQ verwerkte persoonsgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten die in de Privacyverklaring zijn vermeld, beschouwt PROTEQ zichzelf als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ook “de Verordening”).
PROTEQ zal uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover wettelijk toegestaan of mits u voorafgaand toestemming daarvoor hebt gegeven.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon. PROTEQ verzamelt en verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot onder meer haar klanten, prospecten, bezoekers van de website en leveranciers.

PROTEQ verzamelt uw persoonsgegevens op volgende manieren:

a. Informatie aangeleverd door u: in eerste instantie ontvangen wij persoonsgegevens die u deelt met ons door:

 • Klant te worden bij PROTEQ.
 • Ons te contacteren online (bv. via het contactformulier) of offline
 • Een klantaccount aan te vragen voor de webshop
 • U te abonneren op mailings en nieuwsbrieven van PROTEQ
 • Een product te bestellen
 • Om service te vragen
 • Deel te nemen aan wedstrijden en andere campagnes
 • Onze locaties of vestigingen te bezoeken
 • Met ons te contracteren

Het gaat onder meer om uw contact- en identificatiegegevens (naam, postadres, e-mail,…) en financiële gegevens (bankrekening en andere facturatiegegevens).

b. Automatisch verkregen informatie
Als u onze website bezoekt of een online dienst gebruikt, leggen we informatie vast, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiligingstechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven.

Bovendien verzamelen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek. Dit doen we om uw beleving van de website te personaliseren. We leggen onder meer uw voorkeuren en instellingen vast (vb. uw taal) en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen om onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.

c. Gegevens uit andere bronnen
PROTEQ kan tevens gegevens verkregen via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer persoonsgegevens verkregen via leveranciers die zich specialiseren in het verzamelen van gegevens, partners van PROTEQ, openbare bronnen en sociale media. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn.
Op de PROTEQ website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door PROTEQ en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. PROTEQ raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan PROTEQ of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan PROTEQ (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

PROTEQ verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en op basis van volgende rechtsgronden:

 1. Om onze verbintenissen ten aanzien van u na te komen en u een correcte dienstverlening te verschaffen (hetzij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst);
 2.  Om de inhoud en de uitvoering van onze dienstverlening te verbeteren, onze administratie te voeren, voor direct marketingdoeleinden (bv. het versturen van informatie en speciale aanbiedingen), het identificeren van individuele voorkeuren (bv. op basis van analyse van persoonlijke gegevens) en het voeren van marktonderzoek (hetzij op grond van onze gerechtvaardigde belangen);
 3. Om onze wettelijke of reglementaire verplichting na te leven;
 4. Wanneer u hiertoe uw toestemming hebt gegeven.

Indien PROTEQ uw persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor nieuwe doeleinden, dan zullen wij voorafgaandelijk aan dit gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

d. Sollicitanten 

Verder, verzamelt en verwerkt PROTEQ persoonsgegevens in het kader van de werving en selectie van personeel. PROTEQ neemt de verantwoordelijkheid voor alle persoonlijke gegevens die we ontvangen bij het werven van personeel. Deze informatie wordt verwerkt in de hoofdzetel in België waar tevens de gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bepalingen. Mocht u vragen hebben over uw sollicitatie en over uw persoonlijke gegevens, aarzel niet om contact met ons op te nemen via de contactpagina.

e. Minderjarige websitegebruikers

Tot slot, heeft PROTEQ niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken van minderjarige (-16 jaar) websitebezoekers. PROTEQ behoudt zich daarom het recht voor om, voor bepaalde handelingen of verzoeken, de leeftijd van de websitegebruiker na te vragen. PROTEQ raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te vermijden dat gegevens van minderjarigen worden verwerkt zonder toestemming. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de verwerking van gegevens van minderjarigen zonder ouderlijke toestemming wanneer wij de leeftijd van de websitegebruiker niet kunnen nagaan. 

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
PROTEQ deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor marketingdoeleinden.

Indien nodig/mogelijk kunnen uw persoonsgegevens door ons wel gedeeld worden met een gespecialiseerde dienstverlener waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld voor het afhandelen van uw bestelling, het toezenden van nieuwsbrieven of reclame, het beheren van de klantaccount of het organiseren van een wedstrijd.

Deze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd door PROTEQ. Zo zien wij erop toe dat onze dienstverleners gegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden zoals vooropgesteld en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van de gedeelde persoonsgegevens te respecteren en garanderen. Wanneer één van onze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan worden uw persoonsgegevens bovendien enkel gedeeld indien er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet met andere derden gedeeld, tenzij PROTEQ daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing.

5. Informatie voor leveranciers
Indien u een leverancier van PROTEQ vertegenwoordigt, kan uw informatie ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
a. Technische en organisatorische maatregelen

Wij bij PROTEQ doen ons uiterste best om het hoogste niveau qua beveiliging van uw persoonlijke gegevens en privacy te garanderen door verschillende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Opgelet, u dient zelf zorgvuldig om te springen bij het bewaren van persoons- en klantengegevens, vooral wanneer u onveilige of publieke netwerken gebruikt.

b. SSL-certificaat
Wij maken gebruik van betrouwbare versleutelingstechnologieën. Uw bestelling en uw accountgegevens worden, met behulp van SSL (Secure Sockets Layer), in versleutelde vorm verstuurd. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Het versturen van uw bestelling of het wijzigen van uw accountgegevens zijn door middel van het SSL-protocol beveiligd tegen onrechtmatige toegang. De URL in de adresregel van uw browser begint met https://, hetgeen aangeeft dat u zich op een beveiligde pagina bevindt.

7. Hoe worden uw gegevens bewaard?
PROTEQ bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te brengen).

8. Wat zijn uw rechten?
U hebt steeds recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens:

 • in te zien en informatie te ontvangen m.b.t. de verwerking ervan;
 • bij te werken of te corrigeren;
 • te laten wissen, behoudens wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van onze overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang;
 • te laten overdragen.

In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in "de Verordening" heeft u daarnaast het recht om:

 • de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde gegevensverwerking.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, dan kunt u deze toestemming bovendien op elk moment intrekken.
Om één van voormelde rechten uit te oefenen, richt u een verzoek aan proteq@proteq.be.

9. Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie. De namen en contactpersonen van de Gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Unie zijn te vinden op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

10. Wijzigingen
PROTEQ behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.